คำนิยม ปลัดกระทรวงมหาดไทย

30 สิงหาคม 2565
  •    1,761

คำนิยม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุุข มุ่งเน้นการขับเคลื่อนวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืืน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงได้นำหลัก “บวร” มาประยุุกต์ใช้เพื่อให้เกิดพลังในการพัฒนาที่เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด รัฐ และส่งเสริมให้ผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่่นั้นๆ ร่วมเป็นแกนนำในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการบำบัดทุกข์บำรุงของประชาชน

 

เมื่อคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ได้พัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กระทรวงมหาดไทยจึงให้ความ สำคัญและสนับสนุุนอย่างเต็มที่ สำหรับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุุข นับว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด และชุุมชนตามหลัก ๕ส และหลักสัปปายะ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้งดงาม การเปิดพื้นที่ให้วัด  ประชาชน และรัฐ ได้เรียนรู้ และทำงานร่วมกัน ซึ่งมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายสำคัญคือ “วัดสวยด้วยความสุุข” และ “การสร้างวัดในใจคน" โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาชุุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมจับคู่ร่วมกับวัดและชุุมชน พร้อมทั้งการเสริมสร้างการมีจิตอาสาของประชาชนในการพัฒนาวัดและชุุมชน อันเป็็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ

 

ขอกราบขอบพระคุุณในเมตตาธรรมของเจ้าประคุุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณููปการของมหาเถรสมาคม กราบขอบคุณพระคุุณเจ้า และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่่ได้สร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยมีความเชื่อมั่นว่าการประสานพลัง “บวร” ที่มาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายจักเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมให้มั่นคงและยั่่งยืน.


  •    1,761