คำนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

30 สิงหาคม 2565
  •    1,584

คำนิยม

นายสิปป์บวร แก้วงาม

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงหรือแผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตังแต่ระดับชาติ สังคม ชุุมชน กอปรกับมติมหาเถรสมาคมในคราวประชุุมครั้งที่่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง “ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแผนยุทธศาสตร์์การปฏิรูปกิจการพระพุุทธศาสนา” มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็็นชอบ แผนปฏิบััติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแผนยุุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุุทธศาสนาตามที่คณะกรรมการประสานงานแผนยุุทธศาสตร์การปฏิรููปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ได้ประสานงานและจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งด้านสาธารณููปการได้กำหนดให้ดำเนินโครงการวัดสร้างสุุขด้วยแนวทาง ๕ส และมติมหาเถรสมาคมที่่ ๓๔/๒๕๖๑ เรื่่องขอความเห็นชอบดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุุข โดยมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุุทธศาสนาแห่่งชาติ ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยใช้กลไก “สานพลังประชารัฐ” เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคน และองค์กร โดยมีจุุดเริ่มต้นจากความเข้มแข็งขององค์กร และคนในองค์กร ขยายสู่ชุุมชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางผ่านกระบวนการความคิดสร้้างสรรค์์ ด้วยหลักการโดยใช้เครื่องมือ ๕ส เข้ามาเป็นองค์ความรู้ขับเคลื่อน ความมีวินัยในตัวคน และการปรับสภาพวัดใหเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกคนได้ ทั้งสุขภาวะทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางปัญญา และทางสังคม ด้วยหลักแนวคิด “ชุุมชนเข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศููนย์กลาง” การสนับสนุุนพัฒนาวัด ให้เป็นศููนย์กลางการเรียนรู้ และศูนย์กลางชุุมชน ซึ่งกลยุทธ์ที่่แข็งแกร่งสร้างความยั่งยืนได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การจับคู่กัน เป็น ๑ วัด ๑ องค์กร ทังภาคเอกชนและภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ขยายไปสู่วัดทั่วประเทศให้มากขึ้น

 

โครงการวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มีวัตถุประสงคเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุุมชน องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุุทธโดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง และขยายผลการดำเนินสู่โครงการวัดพัฒนาตัวอย่่างดีเด่่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข คือ การทำชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาสุุขภาวะ ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา ด้วยแนวทาง ๕ส ที่่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านนโยบายส่งเสริมให้วัดเข้าร่วมโครงการและอุดหนุนงบประมาณให้วัดต้นแบบประจำอำเภอทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่เกิดจากการร่วมมือกันของวัด ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาวัดเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอันจะก่อให้เกิดความสุขร่วมกันอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่่อไป.


  •    1,584