โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

สัมโมทนียพจน์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

กรรมการมหาเถรสมาคม

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

สัมโมทนียพจน์

พระธรรมรัตนาภรณ์

ประธานคณะอนุกรรมการ

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

แนวปฏิบัติ

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข