โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

สัมโมทนียพจน์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

กรรมการมหาเถรสมาคม

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

สัมโมทนียพจน์

พระธรรมรัตนาภรณ์

ประธานคณะอนุกรรมการ

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

แนวปฏิบัติ

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

ประมวลภาพ

คณะอนุกรรมการโครงการฯ ประจำหน

ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓