อนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

19 กันยายน 2564
  •    6,502
- คำสั่งประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง https://drive.google.com/file/d/1Y8XDclcA_4Oi8lgeo2eZ0VCjE9TFdrJe/view?usp=sharing
 
- คำสั่งประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนกลาง https://drive.google.com/file/d/1Poda2lZYpLPSGTDN0Kal_O4f0s9T4pRR/view?usp=sharing
 
- คำสั่งประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนเหนือ https://drive.google.com/file/d/1L2WzPmIMAU2X024yKz3VMIfE7_XMXB8e/view?usp=sharing 
 
- คำสั่งประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก https://drive.google.com/file/d/1L2WzPmIMAU2X024yKz3VMIfE7_XMXB8e/view?usp=sharing 
 
- คำสั่งประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนใต้ https://drive.google.com/file/d/1d8E6xAtFgLn8meLEeE6Db5Etcq32ZxRQ/view?usp=sharing 

  •    6,502