# ไฟล์ ขนาด Downloads โพสต์เมื่อ
1กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2566 (25 กันยายน พ.ศ.2566)303 KB4,34211 ก.ย. 2566
2เกณฑ์ และตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)163.4 KB4,62311 ก.ย. 2566
3ประกาศรายชื่อวัดที่เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663.4 MB3,55911 ก.ย. 2566
4หนังสือสวดมนต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ Online เนื่องในโอกาสวันสำคัญ เครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ.pdf2 MB4,71413 ก.ค. 2566
5660727 กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 27 ก.ค. 2566.pdf148.4 KB2,21113 ก.ค. 2566
6แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖.pdf178.1 KB10,34030 เม.ย. 2566
7บทบาทและความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับกิจการพระพุทธศาสนา โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf12.5 MB3,24230 เม.ย. 2566
8แนวทางการประเมิน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐).pdf1.2 MB5,04130 เม.ย. 2566
9เกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐).pdf163.4 KB3,18930 เม.ย. 2566
10กำหนดการ ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ - MOU - มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณวัดต้นแบบ ประจำปี 2565 - 22 ก.พ. 2566.pdf293.2 KB3,34417 ก.พ. 2566
11ไฟล์บรรยาย ผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในรอบ 5 ปี 2561-2565 การสร้างวัดสวยด้วยความสุข โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ ปธ.ส่วนกลาง.pdf18 MB2,9907 ก.ย. 2565
12ไฟล์บรรยาย บทบาทความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของ พศ. โดย คุณชุติญา แก้วมณี รอง ผอ.พศ..pdf2.6 MB2,1237 ก.ย. 2565
13กำหนดการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ 2565 - แก้ไข 3.2.pdf217 KB1,0567 ก.ย. 2565
14ปฏิทินกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2565.pdf144.8 KB1,55431 ส.ค. 2565
15แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2565.pdf124 KB2,70531 ส.ค. 2565
16การตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2565.pdf206.5 KB1,52531 ส.ค. 2565
17รายงานผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ.2561 - 2565.pdf32.5 MB2,81131 ส.ค. 2565
18มติ มหาเถรสมาคม รับทราบอนุโมทนา ผลการดำเนินงานโครงการฯ พ.ศ.2561 - 2565.jpg142.6 KB1,77431 ส.ค. 2565
19ประกาศรายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ประจำปี พ.ศ.2565.pdf22.7 MB1,28731 ส.ค. 2565
20ตัวอย่าง แบบรายงานการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง - วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา.pdf9.4 MB7,64231 ส.ค. 2565
21ตัวอย่าง แบบรายงานการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง - วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี.pdf8.7 MB2,28131 ส.ค. 2565
22แบบฟอร์มรายงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2565.docx601.6 KB8,22630 ส.ค. 2565
23แบบฟอร์มตรวจประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ.2564-2565105.8 KB6,61022 ก.ย. 2564
24ไฟล์หนังสือการจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา.pdf11.7 MB1,15431 ส.ค. 2565
25การป้อนข้อมูลโครงการฯ www.wat3579.com โดย นายองอาจ ธรรมนิทา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ4.3 MB2,30922 ก.ย. 2564
26ตัวชี้วัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี 2564 โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. อนุกรรมการและเลขานุการฯ1.7 MB3,19218 ก.ย. 2564
2735791 หลักการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดย พระธรรมรัตนาภรณ์, ดร. ปธ.อนุกรรมการฯ70.2 MB3,22718 ก.ย. 2564
28รายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปี2564.pdf112.3 MB7,569
29ข้อมูลเข้าร่วมโครงการ-วัด-ประชา-รัฐ-สร้าง.docx104.2 KB7,65130 ต.ค. 2563
30โลโก้ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข934.9 KB21,35530 ต.ค. 2563
31ตัวอย่างป้าย วัด ประชา รัฐ สร้างสุข19.7 MB8,88530 ต.ค. 2563
32ป้ายวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (PSD) สำหรับแก้ไขได้114.7 MB12,30930 ต.ค. 2563
33คู่มือและแนวปฏิบัติโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ฉบับสั้น).pdf15.2 MB7,59420 พ.ย. 2563
34คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนใต้.pdf414.7 KB2,31918 ก.ย. 2564
35คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก.pdf560.1 KB1,99118 ก.ย. 2564
36คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนเหนือ.pdf324.7 KB1,74418 ก.ย. 2564
37คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนกลาง.pdf975.1 KB1,13231 ส.ค. 2565
38คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง.pdf640.7 KB2,22218 ก.ย. 2564
39ประกาศฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม รายช.pdf637.3 KB97031 ส.ค. 2565
40ประกาศรายชื่อวัดกลางใจชุมชน.pdf22.7 MB4,73431 ส.ค. 2565