พระสังฆาธิการ จ.ชัยนาท ประชุมการเผยแผ่ฯ ขยายผลขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข – หมู่บ้านรักษาศีล 5 มุ่งสร้างสังคมสันติสุขด้วยพุทธธรรมบนฐานชีวิตใหม่

31 กรกฎาคม 2563
  •    831
พระสังฆาธิการ จ.ชัยนาท ประชุมการเผยแผ่ฯ ขยายผลขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข – หมู่บ้านรักษาศีล ๕ มุ่งสร้างสังคมสันติสุขด้วยพุทธธรรมบนฐานชีวิตใหม่
**************
วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท โดยการนำของพระเดชพระคุณพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ได้จัดให้มีการประชุมการเผยแผ่ของพระสังฆาธิการทุกระดับ และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมีเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการทุกตำแหน่ง ประมาณ ๓๐๐ รูป เข้าร่วมการประชุมฯ
ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และให้โอวาท พร้อมทั้งเป็นองค์วิทยากรบรรยายถวายความรู้ในหัวข้อ “การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ประกอบด้วยการนำเสนอองค์ความรู้ประกอบสื่อกรณีตัวอย่าง “๓ พันธกิจ, ๕ส เครื่องมือ, ๗ ขั้นตอนการดำเนินงาน, ๙ แนวปฏิบัติพัฒนาพื้นที่ และ ๑ ฐานชีวิตใหม่” ซึ่งเป็นแนวทางการการสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรม และวิถี ๕ส บนฐานชีวิตใหม่ (New Normal) ให้วัดสวยด้วยความสุข
โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัด และชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ ต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้ของวัด และชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ยกระดับสู่การพัฒนาพื้นที่จิตใจ และปัญญาของวัด และชุมชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ภายใต้รูปแบบบูรณาการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายฯ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นเสาหลักในการพัฒนาคน ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต วัดจึงถือเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย เพื่อสร้างสังคมสันติสุข สังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านจิตใจของคนในสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ พุทธศาสตร์มั่นคง ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต่อไป”
นอกจากนี้ ในการประชุมการเผยแผ่ของพระสังฆาธิการทุกระดับ และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๖๓ ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ส่วนกลาง เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง), การบรรยายพิเศษ โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, การบรรยายพิเศษ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ และการบรรยายพิเศษ โดย พระเดชพระคุณพระราชปัญญาโสภณ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๓ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
จากนั้น ในเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๓ เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมฯ และให้โอวาท
ทั้งนี้ การจัดประชุมฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย การบริการเจลแฮลกอออล์ล้างมือ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขเฝ้าระวังดูแลเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตามมติมหาเถรสมาคม

  •    831

ยอดนิยม

ล่าสุด