คกก.ตรวจเยี่ยมประเมินผล “วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี” วัดดีเด่น ภาค ๑ หนกลาง

21 ธันวาคม 2563
  •    2,225

 

คกก.ตรวจเยี่ยมประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง ลงพื้นที่ “วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี” วัดดีเด่น ภาค ๑

*********

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (หนกลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ณ วัดชมภูเวก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดดีเด่นระดับภาค 1 โดยมีพระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก พร้อมด้วย คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดชมภูเวก ถวายการต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นหนึ่งใน ๑๔ โครงการของแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และเป็นรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน โครงการนี้มีป้าหมายสำคัญ คือ การส่งเสริมให้มีเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมและองค์ความรู้ ๕ส ไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมวิถีพุทธ รวมทั้งการมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม"

 

 

 

 

 


  •    2,225

ยอดนิยม

ล่าสุด