คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ภาค ๑๓ ประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว

4 ธันวาคม 2563
  •    1,643

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น.

➡️ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผล ณ วัดป่าอรัญวาสี จังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว
➡️คณะกรรมการประกอบด้วย
- พระศรีวินยาภรณ์ กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเทพสังวรญาณ ประธานกรรมการ
-พระครูนนทมงคลวิสิษฐ์ กรรมการ
-พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร กรรมการ
➡️ฝ่ายบรรพชิต ประกอบด้วย
-พระครูสมุห์อำนาจ อคฺควํโส เจ้าอาวาส, จอจ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว
-พระครูพิมลปัญญานุยุต ดร. ประธานฝ่ายสาธารณูปการ
-พระปลัดสุริยา ปภสฺสโร เลข.จจ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว
-คณะทำงานของฝ่ายสาธารณูปการ
-คณะสงฆ์วัดป่าอรัญวาสี
➡️ฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย
-ผู้แทนนายก อบต.คลองน้ำใส
-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านคลองน้ำใส
-อุบาสกอุบาสิกาวัดคลองน้ำใส

 


  •    1,643

ยอดนิยม

ล่าสุด