คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ภาค ๑๓ ประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว

4 ธันวาคม 2563
  •    1,762

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น.
➡️ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผล ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว
➡️คณะกรรมการประกอบด้วย
- พระศรีวินยาภรณ์ กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเทพสังวรญาณ ประธานกรรมการ
- พระครูนนทมงคลวิสิษฐ์ กรรมการ
- พระมหาวิเชียร ชาตวชิโร กรรมการ
➡️ฝ่ายบรรพชิต ประกอบด้วย
- พระครูยุตติคุณากร ดร. เจ้าอาวาส
- พระครูพิมลปัญญานุยุต ดร. ประธานฝ่ายสาธารณูปการ
- พระปลัดสุริยา ปภสฺสโร เลข.จจ.ปราจีนบุรี-สระแก้ว
- คณะทำงานของฝ่ายสาธารณูปการ
➡️ฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย
- ผอ.พศจ.ปราจีนบุรี
- วธจ.ปราจีนบุรี
- ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
- ผู้แทนวิทยาลัยสารพัดข่างปราจีนบุรี
- ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร)
- ประธานชุมชนเทียนซือ
- ราชการสังกัด สนง.พศจ.,วธจ.
- คุณวารินทร์ คุ้มกาญจน์ ปราชญ์ท้องถิ่น

 


  •    1,762

ยอดนิยม

ล่าสุด