เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี บรรยายพิเศษ การสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน และการใช้ชีวิต ตามแนวทางวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นายอำเภอ ๔.๐

14 กันยายน 2563
  •    1,685
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี บรรยายพิเศษ การสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน และการใช้ชีวิต ตามแนวทางวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นายอำเภอ ๔.๐
******************
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม
เมตตาเป็นพระวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน และการใช้ชีวิต ตามแนวทางวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”
ในโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นายอำเภอ ๔.๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ และเตรียมข้าราชการให้มีสมรรถนะพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งนักบริหารที่มีภาวะผู้นำ และสมรรถนะด้านการจัดการที่ดี สามารถนำการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ และกำลังจะขึ้นสู่ตำแหน่งนายอำเภอในอนาคต จำนวน ๑๕๐ คน
 
 
 
 
 
 
โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ได้บรรยายถึง หลักพุทธธรรมสำหรับการใช้ชีวิต อาทิ การเป็นกัลยาณมิตรให้ตนเอง, การควบคุมทุกข์จากสรีระ (โรคประจำกาย ๖ - โรค ๓ ประจำใจ), ต้นทางของศีล ๕, ต้นเหตุทำลายศีล ๕, ธรรมนูญโลก – ธรรมวินัยคฤหัสถ์ ในส่วนหลักพุทธธรรมสำหรับการทำงาน อาทิ ผู้นำกับสังคม, หน้าที่ของผู้นำ, อำนาจความจริง ,หลักกำลัง ๔, กำลังความดี, ภูมิพลัง ๕
ในช่วงท้าย เมตตาบรรยายสรุปกรณีศึกษาการดำเนินงานตามแนวทาง วัด ประชา รัฐ สร้างสุข อาทิ วิสัยทัศน์ และภารกิจคณะสงฆ์, การขับเคลื่อนพลังด้วยพลังบวร, โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส) โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง), โครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าดู คนอยู่ในบ้านน่ารัก (หมู่บ้านรักษาศีล ๕) โดยมีบ้านเป็นศูนย์กลาง และโครงการห้องเรียนต้นแบบ และโรงเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ประเทศไทย ๔.๐ (โรงเรียนรักษาศีล ๕) โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
 
 

  •    1,685

ยอดนิยม

ล่าสุด