วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ

22 พฤศจิกายน 2563
  •    1,244
วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส เป็นต้นแบบ
**********
วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้ขับเคลื่อนโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม โดยจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานโครงการฯ (MOU) ระหว่าง วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินงานให้เป็นวัดต้นแบบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป
อีกทั้ง ยังจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะ (Big Cleaning Day) โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆเพื่อให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และเป็นที่พึ่งทางกาย และทางใจให้กับประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการร่วมกับโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)" โดยได้มีการถือศีล เจริญภาวนา เพื่อพัฒนาจิตใจเป็นประจำ และมีการมอบของสาธารณะกุศล ให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้วัดเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับประชาชนทั่วไป.

 


  •    1,244

ยอดนิยม

ล่าสุด