มติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

26 กุมภาพันธ์ 2562
  •    2,146

มติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

             มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มติที่ ๓๔/๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อประสานเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดเข้าร่วมโครงการฯ และจัดประชุมทำความเข้าใจแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงนโยบายการดำเนินโครงการฯ

             มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ มติที่ ๓๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด และให้เจ้าคณะจังหวัดและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนำสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดต่อไป

    มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ มติที่ ๔๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ รับทราบการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการใช้แนวทาง ๕ส เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และกิจกรรมเชิงพุทธ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์ “มีสุขภาพแข็งแรง” ทำให้วัด “มีความมั่นคง” ทำให้ชุมชน “มีความเข้มแข็ง”

             ต่อมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้ง ๒ ฝ่าย เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้ง ๒ ฝ่าย ตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  •    2,146