การพัฒนาวัดอุทยานการศึกษาและวัดพัฒนาตัวอย่าง

16 พฤศจิกายน 2563
  •    4,517

๒.๕ การพัฒนาวัดอุทยานการศึกษาและวัดพัฒนาตัวอย่าง

             สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการส่งเสริมให้วัดเป็นวัดอุทยานการศึกษาและวัดพัฒนาตัวอย่าง โดยมีหลักการและวิธีการในการส่งเสริมวัดอุทยานการศึกษา คือ

             ๑. วัดมีการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชน เช่น การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หรือแหล่งการการเรียนรู้ในรูปแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง อุทยานการเรียนรู้ หรือมุมใดมุมหนึ่งภายในวัด เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเสริมสร้างการเรียนรู้แก่คนในชุมชนและบุคคลทั่วไปหรือเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของชุมชน

             ๑. วัดมีการส่งเสริม พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมทางการศึกษา และการเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน เช่น

                   - การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม

                   - การจัดตั้งศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

                   - การจัดสอนธรรมศึกษาแก่เด็กนักเรียน

                   - การจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด

                   - การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพแก่ประชาชนในวัด

                   - การจัดสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชน ฯลฯ

             ๓. วัดมีการพัฒนาระบบและจัดสถานที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นิทรรศการ ป้ายคติธรรม พุทธภาษิต หรือความรู้ทางวิชาการ ห้องสมุดหรือมุมหนังสือ ป้ายบอกชื่อต้นไม้ และหอกระจายข่าวในวัด และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวัดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เว็บเพจ เฟซบุ๊ค เป็นต้น เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และแนวปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา

             ๔. เป็นวัดที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน โดยดำเนินการเป็นโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนอย่างน้อย ๑ โครงการ/ปี 

             ๕. การจัดการสิ่งแวดล้อมและบริเวณวัดมีความสะอาด สงบ ร่มรื่น สวยงาม โดยมีการจัดทำแผนผังวัดแสดงพื้นที่บริเวณวัด และอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ในวัด และติดตั้งไว้ในบริเวณที่สามารถเห็นได้ชัดเจน เป็นต้น

             สำหรับวัดพัฒนาตัวอย่างนั้น มีหลักการสำคัญ คือ

             ๑. วัดมีการจัดการสิ่งแวดล้อม บริเวณวัด ภูมิสถาปัตยกรรมเป็นสัดส่วน สะอาด สงบ ร่มรื่น สวยงาม อาคารเสนาสนะมั่นคง เป็นระเบียบแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์หรือเขตสาธารณสงเคราะห์ และเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

             ๒. วัดมีการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในด้านพระปริยัติธรรม พระพุทธศาสนา และภูมิปัญญาแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ตลอดจนการสอนฝึกอาชีพแก่ประชาชน โดยมีแนวทางการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมบนพื้นฐานวิถีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

             ๓. วัดมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และวัดตามเทศกาลต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์แก่ชุมชน

             ๔. วัดที่มีการจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด อย่างมีระเบียบและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งของมหาเถรสมาคม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ

             ๕. กิจกรรมการพัฒนาสังคม โดยจัดทำแผนงานหรือโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนอย่างน้อย ๒  โครงการ

 

 

 

 

 

 

 


  •    4,517