สัปปายะ

16 พฤศจิกายน 2563
  •    13,445

ความหมายของสัปปายะ

-ศราวุธ  หมื่นนาค-

 

สัปปายะหมายถึง สิ่งที่สบาย สภาพที่เอื้อ สิ่งที่เกื้อกูล สิ่งที่เอื้อต่อการอยู่ดีและการที่จะพัฒนาชีวิต สิ่งที่เหมาะกัน อันเกื้อหนุนในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย มีด้วยกัน 7 ประการ(พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต)

                1.อาวาสสัปปายะ                 ที่อยู่อันเหมาะสม ปลอดภัย

                2.โคจรสัปปายะ                     แหล่งอาหารอำนวย ที่เทียวบิณฑบาตที่เหมาะดี

                3.ภัสสสัปปายะ                     การพูดคุยที่เหมาะกัน ข่าวสาร และสื่อสารที่เอื้อปัญญา

                4.ปุคลลสัปปายะ                   บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน ไม่มีคนร้ายมีแต่ผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญา

                5.โภชนสัปปายะ                    อาหารที่เหมาะกัน เกื้อกูลต่อสุขภาพ

                6.อุตุสัปปายะ                        ดินฟ้าอากาศธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกัน ไม่หนาวไป ร้อนไป

                7.อิริยาปถสัปปายะ               อิริยาบถที่เหมาะกัน การเคลื่อนไหวที่พอดี อิริยาบถสมดุล

 


  •    13,445