17 พฤศจิกายน 2563

1924

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก ๑.พระเทพวรมุนี วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประธานอนุกรรมการ ๒.พระเทพวิสุทธิคุณ วัดหนองกุง จังหวัดขอนแก่น รองประธานอนุกรรมการ ๓.พระเทพสารเมธี วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์ ...

16 พฤศจิกายน 2563

9728

แนวปฏิบัติโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (๓-๕-๗-๙ สู่ความยั่งยืน)

แนวปฏิบัติโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (๓-๕-๗-๙ สู่ความยั่งยืน) ตามที่ได้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข คือเพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ ๕ส ลงสู่บริบทของวัดและชุมชน เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่การเรียนรู้ ...

16 พฤศจิกายน 2563

4286

การพัฒนาวัดอุทยานการศึกษาและวัดพัฒนาตัวอย่าง

๒.๕ การพัฒนาวัดอุทยานการศึกษาและวัดพัฒนาตัวอย่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการส่งเสริมให้วัดเป็นวัดอุทยานการศึกษาและวัดพัฒนาตัวอย่าง โดยมีหลักการและวิธีการในการส่งเสริมวัดอุทยานการศึกษา คือ ๑. วัดมีการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชน ...

16 พฤศจิกายน 2563

1381

การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพภายในวัด (วัดรอบรู้สุขภาพ)

๒.๔ การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพภายในวัด (วัดรอบรู้สุขภาพ) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในวัดเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่า การที่พระสงฆ์ หรือประชาชนมีสุขภาพดีนั้น หมายถึง การมีสภาวะความสมบูรณ์และความสมดุลของบุคคลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมทั้งมีสภาวะที่ปราศจากโรค ...

16 พฤศจิกายน 2563

4084

การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด

๒.๓ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นการจัดการ การดูแล และการปรับปรุงสภาวะต่างๆ ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยมีวัดและพระสงฆ์เป็นผู้นำในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ...

16 พฤศจิกายน 2563

5635

การจัดการมรดกวัฒนธรรมและพุทธศิลปกรรมภายในวัด

๒.๒ การจัดการมรดกวัฒนธรรมและพุทธศิลปกรรมภายในวัด วัด สถานที่โบราณและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจัดเป็นส่วนหนึ่งของ “มรดกวัฒนธรรม” ที่มีความหมายครอบคลุมถึงทรัพยากรประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุและนามธรรม เป็นมรดกของมนุษยชาติ (Heritages) ในที่นี้หมายถึงสถานที่ ...

16 พฤศจิกายน 2563

12876

รูปแบบการวางผังบริเวณและพื้นที่ภายในวัด

๒.๑ รูปแบบการวางผังบริเวณและพื้นที่ภายในวัด การวางผังบริเวณเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ภายในวัด เป็นการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร สิ่งปลูกสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ เช่น ปัจจัยทางธรรมชาติ ปัจจัยด้านสุนทรียภาพ ...

16 พฤศจิกายน 2563

827

มติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

  ๑.๕ มติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มติที่ ๓๔/๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อประสานเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดเข้าร่วมโครงการฯ และจัดประชุมทำความเข้าใจแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ...

16 พฤศจิกายน 2563

778

หลักการทำงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

๑.๔ หลักการทำงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โครงการใช้กระบวนการ ๕ส หลักสัปปายะ ๗ และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหลักการสำคัญในการพัฒนากิจกรรมและพื้นที่ทางกายภาพของวัด โดยมีหลักการสำคัญ ได้แก่ ๑. การจัดการพื้นที่ทางกายภาพ โดยมีการจัดการพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ...

16 พฤศจิกายน 2563

753

พันธกิจของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

๑.๓ พันธกิจของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๑. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ ๒. การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ๓. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายสำคัญ ...