19 กันยายน 2564

89

โอวาท เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปธ.คกก.ฝ่ายสาธารณูปการ มส.

โอวาท "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม https://www.youtube.com/watch?v=yrZ1ffy7eko ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน หนใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง Online สื่ออิเล็คทรอนิกส์ระบบ ...

28 ตุลาคม 2563

1101

สัมโมทนียพจน์ ของ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

สัมโมทนียพจน์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม   มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้ "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เป็นหนึ่งในงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยมุ่งพัฒนาให้เรียบร้อยรื่นรมย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และการพัฒนาจิตใจของประชาชน ...

28 ตุลาคม 2563

853

สัมโมทนียพจน์ ของ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ..

สัมโมทนียพจน์  พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เป็นหนึ่งใน ๑๔ โครงการของแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ ...

1 พฤศจิกายน 2563

166

สาร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สาร นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงหรือแผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ...

หมวดหมู่

ยอดนิยม

ล่าสุด