19 กันยายน 2564

3262

หลักการดำเนินงาน ๓-๕-๗-๙ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ ..

บรรยาย เรื่อง "หลักการดำเนินงาน ๓-๕-๗-๙ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ ดร. ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม https://www.youtube.com/watch?v=tHN3LgTtNw4 ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน หนใต้ ...

19 กันยายน 2564

3064

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี ๒๕๖๔ โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต ..

บรรยาย เรื่อง "ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๔" โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. อนุกรรมการ และเลขานุการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง https://www.youtube.com/watch?v=FVvfFWEcwMw ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ...

19 พฤศจิกายน 2563

22698

การวางผังบริเวณ การจัดการมรดกวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมภายในวัด

รูปแบบการวางผังบริเวณและพื้นที่ภายในวัด การวางผังบริเวณเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ภายในวัด เป็นการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร สิ่งปลูกสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ เช่น ปัจจัยทางธรรมชาติ ปัจจัยด้านสุนทรียภาพ ...

26 กุมภาพันธ์ 2562

2091

มติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

มติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มติที่ ๓๔/๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อประสานเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดเข้าร่วมโครงการฯ และจัดประชุมทำความเข้าใจแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ...

19 พฤศจิกายน 2563

2387

หลักการทำงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

หลักการทำงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โครงการใช้กระบวนการ ๕ส หลักสัปปายะ ๗ และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหลักการสำคัญในการพัฒนากิจกรรมและพื้นที่ทางกายภาพของวัด โดยมีหลักการสำคัญ ได้แก่ ๑. การจัดการพื้นที่ทางกายภาพ โดยมีการจัดการพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ...

19 พฤศจิกายน 2563

1742

พันธกิจของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

พันธกิจของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๑. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ ๒. การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ๓. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายสำคัญ ...

18 พฤศจิกายน 2563

3038

วัตถุประสงค์ของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วัตถุประสงค์ของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๑. เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ ๕ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัดและชุมชน ๒. เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่การเรียนรู้ ...

19 พฤศจิกายน 2563

3289

ความเป็นมาของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ความเป็นมาของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งโบราณกาล คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมคำสอนและวิถีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยจึงมีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา ...

16 พฤศจิกายน 2563

12690

สัปปายะ

ความหมายของสัปปายะ -ศราวุธ  หมื่นนาค- สัปปายะหมายถึง สิ่งที่สบาย สภาพที่เอื้อ สิ่งที่เกื้อกูล สิ่งที่เอื้อต่อการอยู่ดีและการที่จะพัฒนาชีวิต สิ่งที่เหมาะกัน อันเกื้อหนุนในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย มีด้วยกัน 7 ประการ(พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ...

16 พฤศจิกายน 2563

939

๕ส สู่วัด

๕ส สู่วัด -อนุวรรตน์ ศิลาเรืองอำไพ- จะมีหลักการหัวใจเดียวกัน ไม่ได้แตกต่างกันเลย สำคัญว่าเป็นอุบาย เพื่อใช้ในการพัฒนาจิตใจเป็นสำคัญ เพียงแต่วัตถุประสงค์จะเป็นแนวทางของสงฆ์ แต่ไม่ใช่เป็นกิจของสงฆ์โดยตรงแต่ต้องได้รับสังฆานุญาตให้ดำเนินการ ซึ่งจะเกี่ยวกับ พื้นที่ ...